Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Nedir? (CMK.231)

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı Nedir? (CMK.231)

Ceza Hukukunda sanığa verilen hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kararı: Sanığa isnat edilen suçun sanık tarafından işlendiğinin mahkemece tespit edildiği, cezasının tayin edildiği, ancak sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ve belirlenen denetim süresi içerisinde tekrar suç işlenmemesi halinde açıklanmayan mahkûmiyet hükmünün ortadan kaldırılması anlamına gelen bir ceza hukuku kurumudur.

Sanığa verilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası ise, gerekli olan koşulların varlığı halinde verilecek hükmün açıklanmasının belli bir denetim süresinin sonunda Eğer sanık, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlemez ise; denetim süresi sonunda dava düşmekte ve bu mahkumiyet hükmü ortadan kaldırılmaktadır. Sanık adeta bu suçu işlememiş hale gelmektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin Yasal Düzenlemelerin Tarihçesi:

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ilk kez 15/07/2005 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu‘nun 23. maddesi ile sadece çocuklar hakkında uygulanmak üzere hukukumuza girmiştir.

Önceleri sadece çocuklar hakkında uygulanan bu kurum 19/12/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı yasa ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 231. maddesine eklenen fıkralar ile büyükler için de uygulanmaya başlanmıştır.

Yetişkin sanıklar yönünden başlangıçta sadece şikayete bağlı suçlar yönünden uygulanan ve hükmolunan cezanın bir yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezaları için kabul edilen bu düzenleme ile ilgili olarak 5728 sayılı Kanun’un 562. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu’n 231. maddesinde değişiklik yapılmış ve buradaki ceza alt sınırı iki yıl hapis veya daha az hapis veya adli para cezaları şeklinde değiştirilerek düzenlemenin etkisi genişletilmiştir.

Yasanın ilk halinde sanığın yada suça sürüklenenin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına İlişkin beyanı alınmaksızın bu karar verilebilmekte iken 25/07/2010 tarihinde 6008 Sayılı Kanun’un 7. maddesi ile “sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez” cümlesi eklenmiştir.

28/06/2014 tarihli 6545 sayılı Kanun ile “Denetim Süresi içinde kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.” cümlesi eklenmiştir.

KOŞULLARI NELERDİR?

Sanık daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olmalı

Mahkemece, sanığın yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılmalı

Mağdurun ve kamunun uğradığı zarar tamamen giderilmiş olmalı

Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul etmiş olmalı

SONUÇLARI NELERDİR ?

Sanık;

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlerse ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranırsa, Mahkeme hükmün açıklar. Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. Ayrıca; denetim süresi içinde, sanığın kasıtlı bir suç işlemesi halinde, işlediği kasıtlı suç nedeniyle bir daha hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemez.

Sanık;

Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemez ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklerine uyarsa, hiç suç işlememiş gibi olur, dava ve verilmiş ceza düşer.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı beraat niteliğinde değildir. Nitekim ilgili yükümlülükler yerine getirildiğinde verilecek davanın düşmesi kararı da beraat hükmünü doğurmaz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Halinde Denetim Süresi Ne Kadar Olacaktır?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında denetim süresi bakımından suç failinin, suç tarihindeki yaşı bakımından bir ayrıma gidilmiştir.

Eğer suç tarihinde 18 yaşından küçük ise (Suça Sürüklenen Çocuk), bu takdirde denetim süresi Çocuk Koruma Kanunu 23. maddesi uyarınca 3 yıl olacaktır.

Eğer suç tarihinde 18 yaşından büyük ise (sanık), takdirde denetim süresi 5 yıl olacaktır.

SANIĞIN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARINI KABUL ETMEMESİ DURUMUNDA NE OLUR ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanık tarafından kabul edilmek zorunda değildir. Sanık tarafından kabul edilmediği takdirde geri bırakılması düşünülen hüküm açıklanır ve gerekli ise sanığa ceza verilir. Bu durumda ortada bir hüküm olması nedeniyle ilgili kanun yollarına başvurulabilir.

MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİ KOŞULU NASIL SAĞLANIR ?

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşullarından birisi de, suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesidir. Burada uğranılan zarardan kast edilen maddi zarar olup, manevi zarar bu kapsamda değerlendirilmez. Söz konusu zarar doğrudan bir zarar niteliği taşımalıdır, dolaylı zararlar bu kapsamda değerlendirilmez.

Zarar ile ilgili hukuk mahkemesinde bir dava açılmışsa sonucu beklemeye gerek yoktur. Hukuk Mahkemesinde dava açılmış olması zararın giderildiği anlamına gelmez.

Zararın giderilmesi hemen mümkün olmayacak miktarda çok olması halinde, zararın denetim süresi içinde aylık taksitler halinde ödenmek suretiyle tamamen giderilmesi koşuluyla Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilmesi için mağdurun rızasına ihtiyaç olmadığından mağdurun zararın giderilmesini tamamen veya kısmen istememesi halinde mağdurun zararının giderilmesi şartının gerçekleştiği kabul edilmektedir

www.mehmetsahcelik.av.tr

mail: info@mehmetsahcelik.av.tr

instagram: @avsahcelik

What is the Decision of Postponing the Announcement of the Provision (HAGB)? (CMK.231)

Decision of Postponing the Announcement of the Judgment Given to the Defendant in Criminal Law (HAGB): If it is determined by the court that the crime charged to the accused has been committed by the accused, his sentence has been determined, but the sentence established for the accused does not have a legal result and the crime is not committed again within the determined inspection period, the verdict of the unexplained conviction It is a criminal law institution that means the elimination of it.

If the sentence given to the accused is imprisonment of 2 years or less or a judicial fine, at the end of a certain inspection period of the announcement of the verdict in the presence of the necessary conditions. If the accused does not commit a new crime within the determined inspection period; At the end of the inspection period, the case is dismissed and this conviction is lifted. It is almost as if the accused did not commit this crime.

History of Legal Arrangements Regarding the Postponement of the Announcement of the Provision

The institution of postponing the announcement of the verdict entered into our law for the first time with the 23rd article of the Child Protection Law No. 5395 published in the Official Gazette on 15/07/2005, to be implemented only for children.

This institution, which was applied only to children before, started to be implemented for adults with the Law No. 5560, which entered into force on 19/12/2006, with the paragraphs added to Article 231 of the Criminal Procedure Law No. 5271.

Regarding this regulation, which was initially applied only for crimes based on complaints and was accepted for one year or less imprisonment or judicial fines for adult defendants, Article 562 of the Law No. 5728 and Article 231 of the Criminal Procedure Code. An amendment was made and the effect of the regulation was expanded by changing the lower limit of punishment to two years imprisonment or less, or judicial fines.

In the first version of the law, this decision could be made without taking the statement of the accused or the delinquent on the Postponement of the Announcement of the Judgment, but with the 7th article of the Law No. 6008 on 25/07/2010, the sentence “If the accused does not accept, it cannot be decided to postpone the announcement of the verdict”.

With the Law No. 6545 dated 28/06/2014, “It cannot be decided to postpone the announcement of the verdict again due to an intentional crime within the Audit Period.” sentence added.

WHAT ARE THE CONDITIONS?

The accused must not have been previously convicted of an intentional crime

The court must conclude that the accused will not commit the crime again.

The damage suffered by the victim and the public must be completely remedied.

The defendant must have accepted the decision to defer the announcement of the verdict.

WHAT ARE THE RESULTS?

Accused;

If he deliberately commits a new crime during the probation period and acts contrary to his obligations regarding probation, the Court announces the verdict. In the decision to defer the announcement, the sentence of imprisonment cannot be postponed and if it is short-term, it cannot be turned into alternative sanctions. Also; If the accused commits an intentional crime during the supervision period, it cannot be decided to postpone the announcement of the verdict again due to the intentional crime he has committed.

Accused;

If he does not deliberately commit a new crime during the supervision period and complies with his obligations regarding the measure of probation, it will be as if he had never committed a crime, the case and the sentence given will be dismissed.

The decision to postpone the announcement of the verdict is not acquittal. As a matter of fact, the decision to dismiss the case, which will be given when the relevant obligations are fulfilled, does not lead to the judgment of acquittal.

How Long Will the Audit Period Be in the Case of Delaying the Announcement of the Provision?

In the decision to defer the announcement of the verdict, a distinction was made in terms of the age of the perpetrator at the date of the crime in terms of the duration of the supervision.

If the child is younger than 18 on the date of the crime (Child delinquent), then the probation period will be 3 years in accordance with Article 23 of the Child Protection Law.

If he is over the age of 18 at the time of the crime (the accused), then the probation period will be 5 years.

WHAT HAPPENS IF THE DEFENDANT DOESN’T ACCEPT THE DECISION TO WITHDRAW THE EXPLANATION OF THE PROVISION?

The decision to defer the announcement of the verdict does not have to be accepted by the accused. If it is not accepted by the accused, the sentence that is considered to be postponed is explained and if necessary, the accused is punished. In this case, due to the fact that there is a provision in the middle, the relevant legal remedies can be applied.

HOW IS THE CONDITION OF REMEDY FOR THE VICTOR’S DAMAGES?

One of the conditions for the deferment of the announcement of the verdict is the restitution of the damage suffered by the victim or the public due to the commission of the crime, restoring it to its pre-crime state or completely eliminating it. What is meant by the damage suffered here is pecuniary damage, and moral damage is not considered within this scope. The said damage must be a direct loss, indirect damages are not considered within this scope.

If a lawsuit has been filed in civil court regarding damage, there is no need to wait for the result. The fact that a lawsuit has been filed in the Civil Court does not mean that the damage has been repaired.

In the event that the damage is so great that it is not immediately possible to rectify it, it may be decided to defer the announcement of the provision, provided that the damage is fully remedied by paying in monthly installments within the audit period.

Since the consent of the victim is not required for the decision to defer the announcement of the verdict, it is accepted that the condition of reparation of the damage of the victim is fulfilled if the victim does not want the damage to be fully or partially remedied.

www.mehmetsahcelik.av.tr

mail: info@mehmetsahcelik.av.tr

instagram: @avsahcelik